Strona regulaminu
Regulamin sklepu
goldsecret.pl

Regulamin świadczenia usług

§1[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania z serwisu

Goldsecret.

2. Właścicielem serwisu jest Strefa Bezpiecznych Zakupów PSA z siedzibą w Łodzi (adres 

siedziby: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok.8, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000997316; sąd 

rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał 

zakładowy w wysokości: 75 000 zł.; NIP 5492469365, REGON 523408970; BDO 000591791

3. Polityką Prywatności. Korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację Regulaminu i

Polityki Prywatności.

4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a. Platforma - prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim platforma on-line pod

adresem https://Goldsecret/,

b. Usługodawca -Strefa Bezpiecznych Zakupów PSA z siedzibą w Łodzi (adres siedziby:

ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok.8, 90-057 Łódź); wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000997316; sąd 

rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla 

Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 75 000 zł.; NIP 5492469365, REGON 

523408970; BDO 000591791

c. Strona internetowa - strona internetowa pod adresem

https://Goldsecret/oraz wszelkie jej podstrony,

d. Użytkownik - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych),

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta

z Platformy. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca

działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca,

e. Konsument - w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Użytkownik,

który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

f. Regulamin - niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi 

integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie 

internetowej.

5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail:

sklep@goldsecret.pl.

§2[USŁUGI ŚWIADCZONE POPRZEZ PLATFORMĘ]

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne za pośrednictwem

Platformy.

2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.

§3[OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY]

1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Stronę internetową lub za pomocą urządzeń

mobilnych Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:

a. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do

internetu,

b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,

c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),

d. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies,

e. posiadać włączoną obsługę javascript.

2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z 

obowiązującymi

przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Platformy do działania na szkodę innych

Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.

4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

a. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem

Platformy,

b. przestrzegania zasad prawa polskiego,

c. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,

d. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.

§4[ODPOWIEDZIALNOŚĆ. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z PLATFORMY]

1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie

prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.

2. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z

prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności

Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.

§5[REKLAMACJE ZWIĄZANE Z TECHNICZNYM FUNKCJONOWANIEM PLATFORMY]

1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich

nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości.

Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres:

sklep@goldsecret.pl.. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien 

umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.

2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania

reklamacji.

3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie

możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy.

4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu

Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać

Usługodawcy drogą elektroniczną.

§6[PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ]

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki

towarowe oraz inne informacje, dostępne w Platformie i na Stronie internetowej stanowią

przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich

praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków

towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.

2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy

materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać

postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie

może naruszać interesów Usługodawcy.

3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej oraz Platformy.

4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Platformą, które

wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z

Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§7[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy

powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez

Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy

jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy

Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla

siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest

miejsce zamieszkania Konsumenta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 17-11-2022 roku.